AUTO CENTAR RADOSAVLJEVIĆ

PRATITE NAS NA FB

Peugeot prodaja vozila | Auto centar Radosavljević

AC Radosavljević se potrudio da Vam sa kompletnom Peugeot gamom obezbedi više zadovoljstva kroz stimulativnu i prijatnu vožnju, elegantan dizajn i kvalitet bez kompromisa. Peugeot putnička i komercijalna vozila možete da kupite i platite na više načina: gotovinski, virmanski ili finansiranjem putem kredita, odnosno lizinga.

Uvek ste dobrodošli u naš prodajni salon. Nudimo Vam Peugeot vozila za sve Vaše potrebe.

Peugeot prodaja vozila | Auto centar Radosavljević

Ovlašćeni prodavac Peugeot vozila

Za sve informacije Vam stojimo na raspolaganju:
022 632 300 i 064 65 89 477
nikolina@acradosavljevic.com i peugeot.radosavljevic@gmail.com

Kratak pregled PEUGEOT prodajnih garancija

UGOVORNA GARANCIJA (2 GODINE):
-Sve delove (sa izuzetkom redovnog održavanja usled korišćenja)
-Komponente hibridne vuče koje su prepoznate kao neispravne
GARANCIJA NA BOJU (3 GODINE (putnička vozila), 2 GODINE (komercijalna vozila)):
-Greške na originalnoj boji laku karoserije
GARANCIJA NA ANTIPERFORACIJU (12 GODINA (putnička vozila), 5 GODINA (komercijalna vozila)):
-Korozija na unutrašnjim delovima

Zajednička pravila za različlite PEUGEOT ugovorne garancije:
-Vaše novo vozilo je pokriveno svakom od PEUGEOT ugovornih garancija od datuma početka garancije koji je naveden u „Garantnoj potvrdi" u servisnoj knjižici, za naznačeni period bez ograničenja kilometraže, a u skladu sa ograničenjima, koja su navedena, osim ako postoje posebne suprotne odredbe koje ste primili na znanje.
-Popravke koje treba da se izvrše na vašem vozilu u skladu sa prodajnim garancijama kao i specifične radnje održavanja koje su predviđene od PEUGEOT-A izričito treba da budu poverene ovlašćenim servisima PEUGEOT prodajne mreže.
-Pogodnosti PEUGEOT ugovornih garancija ne obuhvataju realizaciju popravki I održavanja koja nisu pokrivena tim garancijama od strane odobrenog PEUGEOT servisa.
-Odredbe PEUGEOT ugovornih garancija ne umanjuju niti poništavaju zakonsku garanciju na skrivene nedostake ni zakonsku garanciju o saobraznosti koju zavrednjuje potrošač.
-PEUGEOT ugovorne garancije, primjenjuju se samo pod uslovom da je vaše vozilo registrovano i dok se koristi u sledećim zemljama : Južna Afrika, Alžir. Angola, Benin. Burkina Faso, Burundi. Kamerun, Kongo. Zeleni rt, Obala Slonovače, Džibuti, Etiopija. Gabon, Gambija, Gana. Gvineja, Ekvatorijalna Gvineja. Kenija. Libija. Madagaskar, Malavi, Mali, Maroko, Mauritanija, Mozambik, Niger, Nigerija, Centralnoafrička Republika, Demokratska republika Kongo. Ruanda. Senegal, Sijera Leone, Somalija, Tanzanija, Cad, Togo. Tunis, Zambija, Zimbabve.
-Koriscenje vaseg vozna na teritoriji Sjedlnjenln Američkih Država i Kanade neće biti pokriveno garancijama. Peugeot automobili nemaju usluge postprodaje na ovim teritorijama.
-U slučaju promene vlasnika, novi vlasnik ima pravo na garanciju do datuma isteka garancijske potvrde, pod uslovom da su se svi vlasnici pridržavali uslova primene garancije. Zbog toga ste dužni da novom vlasniku predate uslove primene garancije.

Ugovorna garancija

                Kao dopuna zakonskoj garanciji na skrivene nedostatke i zakonskoj garanciji o saobraznosti, proizvođač, AUTOMOBILES PEUGEOT 75, Avenue de la 'Grande-Armee 75016 PARlS, daje dvogodišnju garanciju koja počinje od dana isporuke vozila, za sve skrivene greške na sklopovima ili materijalima, bez ogranicenja kilometraže, a u skladu sa ograničenjima koja su navedena u daljem tekstu, osim ako postoje posebne suprotne odredbe koje ste primili na znanje.

Datum isporuke je naveden u „ Garantnoj potvrdi” u „Garantnoj i servisnoj knjižici” koja vam je data pri isporuci vozila.

Ova garancija se produžava na 5 godina ili 100 000 kilometara za komponente hibridnih vozila koje su nabrojane na strani broj 7.

                        Šta pokriva ugovorna garancija?

Osim ograničenja koja će biti pomenuta kasnije, prodajna garancija vašeg vozila pokriva zamenu delova za koje su proizvođač PEUGEOT ili njegov zastupnik utvrdili da su neispravni ili njihovu popravku od strane ovlašćenog servisera, besplatno.

Ovim se precizira da se popravka ili zamena mogu obaviti upotrebom novih delova, ili standardnih sklopova prema oceni proizvođača ili njegovog predstavnika.

Takođe ako je vaše vozilo imobilizovano, garancija pokriva troškove otklanjanja kvara na mestu gde se kvar dogodio ili šlepovanje do maksimalne udaljenosti od 100 km, do najbližeg ovlašćenog servisa mreže PEUGEOT.

                        Ugovorna garancija ne pokriva:

                        *Održavanje i podešavanja:

                -redovno održavanje i preglede potrebne za ispravan rad vašeg vozila, koji su navedeni u „Garantnoj i servisnoj knjižici", dodavanje aditiva i zamenu fltera za čestice nakon propisane kilometraže, kao ni zamenu potrošnih delova (filter za ulje, vazduh, gorivo, klimu),

                -podešavanja ili nameštanja (trag točkova, balansiranje točkova, prednji most, vrata, itd.),

                -zamenu delova podložnih normalnom trošenju koje zavisi od korišćenja vozila, pređene kilometraže, geografskih i klimatskih uslova u kojima se vozi. To su sledeći delovi: prednje i zadnje disk pločice, zadnje kočione obloge-paknovi, prednji i zadnji kočioni diskovi, prednje i zadnje gume, mehanizam kvačila, pogonski kaiševi, prednji i zadnji amortizeri prednje i zadnje metlice brisača, svećice, sijalice, kuglekuglični zglob, ležajevi točka, tepih.

                        *Korišćenje vozila

                -vibracije i zvukove vezane za rad vozila, oštećenja poput izbleđivanja, promena ili deformacija delova usled njihovog normalnog starenja,

                -štete nastale usled korišćenja tečnosti, delova ili dodatne opreme koji nisu originalni ili nisu potvrđenog odgovarajućeg kvaliteta, usled korišćenja neodgovarajućeg goriva ili goriva lošeg kvaliteta* ili korišćenja bilo kojeg aditiva koji ne preporučuje PEUGEOT,

                -štete nastale usled prirodnih nepogoda, npr. grad, poplava, grom, oluja, kao ni štete prouzrokovane nesrećama., požarima ili krađama.

                -posIedice popravki, transformacija ili modifikacija koje konstruktor ne odobrava i koje su izvedene od strane neovlašćenih lica, kao i posledice postavljenja dodataka koji nisu homologovani od strane konstruktora,

                -gume koje imaju direktnu garanciju proizvođača ne podležu PEUGEOT garanciji. Mreža PEUGEOT vam može pomoći u komunikaciji sa proizvođačem.

            -sve druge troškove koji nisu izričito navedeni u ovoj prodajnoj garanciji ili zakonskoj garanciji, naročito troškove nastale usled eventualnog zadržavanja vozila, odnosno zbog nemogućnosti upotrebe vozila ili zbog propuštene zarade,

 

Šta je potrebno da uradite da biste iskoristili sva prava ugovorne garancije?

                -Priznavanje prava garancije, uslovljeno je stavljanjem na uvid uredno ispunjene „Garantne i servisne knjižice”, koja mora sadržati „Garantnu potvrdu" koju je popunio distributer koji vam je prodao vozilo.

                -Održavanje i servisiranje vozila mora biti redovno, u skladu sa propisima PEUGEOT-a, što se mora dokazati kuponima periodičnog održavania. računima. itd.

                -Odmah nakon otkrivanja eventualne greške, morate da obavestite ovlašćeni servis mreže PEUGEOT, u toku radnog vremena. Svrha ove mere je vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika, kao i sprečavanje pogoršavanja utvrđene greške. Prema tome, prodajna garancija na fabričke greške ne pokriva grešku i njene posledice, ukoliko ništa ne preduzmete odmah nakon njenog otkrivanja.

                -Takođe, morate se odazvati na svaki poziv ovlašćenog servisa, kako bi se vozilo odmah dovelo u ispravno stanje.

                -U slucaju nepoštovanja ovih pravila, vi postajete odgovorni za sve buduće direktne ili indirektne posledice vezane za ispravan rad vašea vozila. 

 

Pravo na ugovornu garanciju, gubite u sledećim slučajevima:

                -Ako su na vozilu izvršene modifikacije ili adaptacije koje nije predvideo ni odobrio PEUGEOT ili njegov zastupnik ili ako nisu izvršene u skladu sa tehničkim uputstvima koje je propisao PEUGEOT,

                -ako je neispravnost nastala zbog nemara ili nepoštovanja pravila navedenih u vodiču za korisnike ili u servisnoj knjižici,

                -ako se vozilo ne koristi na uobičajen način ili se koristi za trke, čak i ako je bilo preopterećeno makar kratkotrajno.

                -ako je promenjen broj pređenih kilometara u brojaču kilometraže ili ako se stvarna kilometraža ne može odrediti sa sigurnošću.

(U slučaju zamene brojača kilometraže, ovlašćeni PEUGEOT servis mora ispuniti obrazac zamene brojača kilometraže u „Garantnoj i servisnoj knjižici").

Garancija na boju

            -Uz ugovornu garanciju. PEUGEOT daje garanciju koja pokriva sve greške originalne boje i laka karoserije, od datuma isporuke navedenog u „Garantnoj potvrdi" u „Garantnoj i servisnoj knjižici":

            -u trajanju od 3 godine za putnička vozila,

            -u trajanju prodajne qarancije za komercijalna vozila.           

                        Garancija na boju odnosi se na:

                -Potpuno i delimično farbanje vozila, ukoliko se radi o oštećenju ili nedostatku za koje su proizvođač ili njegov predstavnik utvrdili da ne odgovara standardima proizvođača..

            -Garancija na boju se primenjuje pod uslovom da je vozilo uvek popravljeno u skladu sa standardima proizvođača i da je klijent na vreme i u skladu sa opisanim operacijama vršio redovne servise, kako je navedeno u servisnoj knjižici, kao i da je na vreme u servisnoj mreži PEUGEOT otklanjao eventualne nedostatke na vozilu.

Da biste zadržali pravo na garanciju na boju, dužni ste da popravite oštećenja koja su nastala usled spoljašnjih uticaja u roku od dva meseca od utvrđivanja tih oštećenja. Troškove popravke snosite sami.

                                Garancija na boju se ne odnosi na:

                -Štete na boji ili na laku karoserije nastale usled spoljašnjih uticaja, kao što su atmosferski uticaji, uticaji životinjskog, biljnog ili hemijskog porekla, pesak, so, udari kamenčića ili prirodne pojave (grad, poplave) i drugi spoljašnji faktori (koji jesu ili nisu posledica nesreće),

                -štete nastale zbog nemara korisnika, zbog prekasnog prijavljivanja greške koju treba otkloniti ili zbog nepoštovanja preporuka proizvođača,

                -štete nastale zbog događaja koji nisu pokriveni prodajnom garancijom,

                -posledice popravki, transformacija ili modifikacija koje proizvođač ne odobrava i koje su izvršene od strane neovlašćenih lica.

Garancija na antiperforaciju

            Proizvođač automobila PEUGEOT daje garanciju na koroziju (koja bi eventualno nastala na unutrašnjim delovima i koja se širi ka spoljašnjim delovima), od datuma isporuke koji je naveden u „Garantnoj potvrdi“ koja se nalazi u „Garantnoj servisnoj knjižici“, i to na period od:

            -12 godina za putnička vozila,

            -5 godina za komercijalne vozila

 

                        Garancija na perforaciju se odnosi na:

                -Garancija na zaštitu od korozije pokriva popravku ili zamenu delova za koje PEUGEOT ili njegov predstavnik utvrde da su neispravni, a na kojima se pojavljuje perforacija zbog korozije koja je nastala iz unutrašnjosti ka spoljašnjosti karoserije.

 

                -Garancija na zaštitu od korozije primenjuje se pod uslovom da je vozilo uvek popravljano u skladu sa standardima proizvođača, kao i da je klijent na vreme obavljao:

            1) periodična održavanja navedena u „Garantnoj i servisnoj knjižici",

            2) kontrolne preglede u okviru garancije na zaštitu od korozije, opisane u nastavku,

            3) popravke eventualnih oštećenja vozilu.

                -U ciklusu održavanja u okviru prodajne garancije na zaštitu od korozije, predviđena su 4 periodična kontrolna pregleda, o trošku klijenata, od kojih se prvi mora obavezno izvršiti posle 4 godine od datuma početka garancije na zaštitu od korozije za putnička vozila, odnosno posle 2 godine nakon tog istog datuma za komercijalna vozila. zatim svake 2 godine za sva vozila. Prilikom tih pregleda, nakon kompletnog pranja vozila, ako je ono potrebno, serviser će proveriti njegovo stanje i utvrditi eventualne potrebne zahvate, kao i zahvate koji bi mogli biti pokriveni garancijom na zaštitu od korozije. Oštećenja nastala usled spoljašnjih uticaja koja bi mogla uzrokovati koroziju, upisuju se na predviđenim stranicama „Garantne i servisne kniižice".

            Molimo Vas, imajte u vidu sledeće:

            -Sve intevencije na karoseriji (usled udesa ili oštećenja itd.) moraju biti sistematično propraćene kontrolnim pregledom i moraju biti izvršene pod istim uslovima.

                -Obavezni ste da o sopstvenom trošku popravite, štetu koja se desila pod uticajem spoljašnjih okolnosti, u naredna dva meseca pošto se šteta desila poštovajući norme koje su ustanovljene od strane Peugeot-a. Datum ove popravke mora biti zabeležen u „Garantnoj i servisnoj knjižici”, precizirajući razlog popravke, datum popravke, kilometražu vozila i broj plaćenog računa. Posedovanje ove knjižice održavanja koja mora biti popunjena prilikom periodičniih servisa, biće zahtevana radi svake predostrožnosti u skladu sa prodajnom garancijom na zaštitu od korozije.

                                Garancija na perforaciju se ne odnosi na:

            -oštećenja nastala usled nemara korisnika ili nepoštovanja preporuka proizvođača od strane korisnika,

            -oštećenja proistekla iz slučajeva koje ne pokriva prodajna garancija,

            -posledice štetnih uticaja sredstava za zaštitu od korozije koje su nastale dodatnim tretmanima koji nisu preporučeni od strane proizvođača,

            -posledica popravki, zamena ili modifikacija koje proizvođač ne odobrava i koje su izvedene od strane neovlašćenih lica.

            -pojavu korozije prouzrokovanu montažom dodatne opreme koju nije odobrio proizvođač llili koja je ugrađena protivno pravilima proizvođača,

            -prerade karoserije, tovarne površine i kreveta na teretnim vozilima,

                -točkove i mehaničke elemente koji nisu sastavni deo karoserije.)

Ovlašćeni Peugeot diler

AUTO CENTAR RADOSAVLJEVIĆ

image

Dimitrija Davidovića 11 22000 Sremska Mitrovica

022 632 300

peugeot.radosavljevic@gmail.com

Ponedeljak

8-16 časova

Utorak

8-16 časova

Sreda

8-16 časova

Četvrtak

8-16 časova

Petak

8-16 časova

Subota

8-14 časova

NAŠA AKTUELNA PONUDA

Polovni automobili

Vesta